Jump to content
about us
22.09.2020

Deklaracja dostępności

Teatr Polski w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru Polskiego w Bydgoszczy

 

Data publikacji: 2015-03-16.

Data aktualizacji: 2024-03-28.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 - część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych

- część fotografii nie posiada opisów alternatywnych dla osób niewidzących

- brak możliwości przewijania zdjęć w galerii z poziomu klawiatury

- formularz zakupu biletów tylko częściowo identyfikuje błędy


Data sporządzenia: 2024-03-28.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Cezary Markiewicz, cezary.markiewicz@teatrpolski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 339 78 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Architektura

Dostępność architektoniczna budynku Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy przy al. Mickiewicza 2

1.Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Główny budynek teatru w remoncie - wejście na scenę kameralną od strony Parku Kochanowskiego, od ulicy 20 stycznia 1920 roku – niedostępne – schody. Brak podjazdu rozkładanego. Po uprzednim poinformowaniu teatru o wizycie osoby niepełnosprawnej - możliwa pomoc obsługi. Brak dostępu do wyższych kondygnacji budynku.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W teatrze nie ma wind. Przestrzeń bez barier znajduje się w małym foyer.

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (3 szt.) znajdują się przy al. Mickiewicza.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Nie ma.

7. Inne informacje

Ze względu na remont teatru - brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Nasza strona internetowa używa plików „cookies” w celach statystycznych, oraz funkcjonalnych. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć pliki „cookies” w ustawieniach swojej przeglądarki. Zmiana ustawień plików „cookies” może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.