Skocz do treści
AURORA. Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy
18.01.2023

O nagrodzie/ About the award/ О премии / Про премію

O NAGRODZIE

Konkurs dramaturgiczny AURORA organizowany jest od 2021 roku w ramach Festiwalu Prapremier. Został on powołany z okazji jego jubileuszowej 20. edycji. Konkurs kierowany jest do dramatopisarzy i dramatopisarek z krajów Centralnej i Wschodniej Europy, Bałkanów, Kaukazu i Azji Centralnej (pełen wykaz krajów dopuszczonych do konkursu znajduje się w regulaminie). AURORA - Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy przyznawana jest za wybitny dramat współczesny. Naszą intencją jest poszukiwanie nowych języków, estetyk i kierunków rozwoju współczesnego teatru.


IDEA
Aurora to z jednej strony symbol zorzy polarnej, świtu i odnowy, z drugiej zaś to symbol zmian - idee bliskie Teatrowi Polskiemu.
Wierzymy, że dziś, po ponad 30. latach od transformacji ustrojowej, Polska może stać się swoistym centrum współczesnego dramatu i teatru, platformą pomiędzy wschodem i zachodem. Kraje AURORY łączy przede wszystkim wspólne doświadczenie historyczne, ale też ekonomiczne i emancypacyjne. Wspólnota przemian ustrojowych i społecznych daje szansę na wypracowanie nowych języków, narracji i estetyk, które w sposób różnorodny i pełny mogą stać się ważnym głosem w budowaniu tożsamości regionu. Dziś szeroko rozumiany “Wschód” jest obszarem, na którym wyraźnie i wielopłaszczyznowo dokonuje się proces dekolonizacji, zmiany perspektyw, wektorów i sposobów postrzegania. Narodowe racje, tradycje, często wzajemnie wykluczające się idee, pytania o kondycję człowieka, narodowość, przynależność, prawdę historyczną i społeczną są wciąż żywe i stają się tematem dla twórców i twórczyń teatralnych, w szczególności zaś dla dramatopisarek i dramatopisarzy.
Dialog i wymiana doświadczeń - także tych najbardziej bolesnych i współczesnych, a także tych, których nie poddano jeszcze dyskursom, są dla nas przyczynkiem do budowania wspólnoty i przyglądania się globalnym zmianom.

Julia Holewińska
Wojciech Faruga

 

ABOUT THE AWARD

The AURORA playwriting competition has been organised since 2021 as part of the Prapremiery Festival. It was established on the occasion of its 20th anniversary edition.The competition is dedicated to playwrights from the countries of Central and Eastern Europe, the Balkans, the Caucasus and Central Asia (for a full list of countries admitted to the competition, see the regulations). The AURORA. The Drama Award of the City of Bydgoszcz is awarded for outstanding contemporary drama. Our intention is to search for new languages, aesthetics and directions for contemporary theatre.

IDEA
Aurora is on the one hand the symbol of the Aurora Borealis, the dawn and renewal, and on the other a symbol of change - ideas close to Teatr Polski.
We believe that today, more than 30 years after the political transformation, Poland may become a specific centre of contemporary drama and theatre, a platform between the East and the West. The AURORA countries are united above all by a common history, but also by economic and emancipation experience. The commonality of political and social transformations provides an opportunity to develop new languages, narratives and aesthetics, which, in a diverse and complete way, can become an important voice in the construction of the region's identity.
Today, the 'East' in its broadest sense is an area where the process of decolonisation, changing perspectives, vectors and perceptions is taking place in a very clear and multifaceted way.National rations, traditions, often mutually exclusive ideas, questions about human condition, nationality, and affiliation, historical and social truth are still alive and become a topic for theatre artists and playwrights in particular.
Dialogue and the exchange of experiences - including the most painful and contemporary ones, as well as those that have not yet been subjected to discourses - are a contribution for us to build community and look at global changes.

Julia Holewińska
Wojciech Faruga


О ПРЕМИИ

Драматургический конкурс АВРОРА проводится с 2021 года в рамках Фестиваля “Прапремьеры”. Учреждение конкурса было приурочено в 20-му, юбилейному выпуску фестиваля. Конкурс адресован драматургам из стран Центральной и Восточной Европы, Балкан, Кавказа и Центральной Азии (все страны, допущенные к участию в конкурсе перечислены в Регламенте конкурса). АВРОРА - Драматургическая премия г. Быдгощи признается за выдающийся современный драматургический текст. Нашей целью является поиск нового языка, эстетики и новых направлений развития современного театра.

ИДЕЯ

Аврора, с одной стороны, означает полярное сияние, рассвет и обновление, с другой - символизирует перемены. Все эти идеи близки нашему театру.

Мы верим, что сегодня, спустя более 30 лет после трансформации, Польша может стать своего рода центром современной драматургии и театра, платформой между Востоком и Западом. Страны АВРОРЫ объединяет, прежде всего, историческое и экономическое прошлое, а также опыт эмансипации. Общность политических и общественных преобразований дает возможность выработки новых языков, нарративов и эстетики, которые могут стать важным элементом в конструировании идентичности региона. Широко понимаемый “Восток” сегодня - это пространство, в котором процесс деколонизации, изменения перспектив, векторов и восприятия происходит очень отчетливо и многогранно. Национальные споры, традиции, часто взаимоисключающие идеи, национальность, принадлежность, историческая и общественная правда - все это животрепещущие темы, которые интересуют людей театра и, особенно, драматургов.
Диалог и обмен опытом - в том числе самым болезненным и свежим, а также опытом который еще не был предметом дискурса, являются для нас ключевыми элементами построения сообщества и наблюдения за глобальными изменениями.

Юлия Холевиньска
Войцех Фаруга

 

Nasza strona internetowa używa plików „cookies” w celach statystycznych, oraz funkcjonalnych. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć pliki „cookies” w ustawieniach swojej przeglądarki. Zmiana ustawień plików „cookies” może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.