Skocz do treści
AURORA. Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy
03.11.2021
AURORA. Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy

AURORA. Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy

For English and Russian version please scroll down.

 

 

PROTOKÓŁ Z OBRAD KAPITUŁY AURORY. NAGRODY DRAMATURGICZNEJ MIASTA BYDGOSZCZY

Z DNIA 23.10.2021 R.

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy informuje, że Kapituła AURORY. Nagrody Dramaturgicznej pod przewodnictwem Swiatłany Aleksijewicz, w składzie Davit Gabunia, Marius Ivaskiewicus, Julia Holewińska, Agnieszka Lubomira Piotrowska, na posiedzeniu w dniu 23.10.2021 r., nagrodę główną, w wysokości 50 tysięcy złotych postanowiła przyznać Mikicie Ilyinchykowi za sztukę „Dark Room”.

 

Kapituła postanowiła przyznać Aurorę. Nagrodę Dramaturgiczną Miasta Bydgoszczy sztuce, która wprowadza nowy język i eksperymentalną formę do dramatu. Kapituła docenia odwagę, z jaką sztuka została napisana, a także jej aktualność i wyjątkowość tematu, a także próbę opisania pełni współczesnego świata. Aurorę. Nagrodę Dramaturgiczną Miasta Bydgoszczy otrzymuje Mikita Ilyinchyk za sztukę „Dark Room”.

 

 

MEETING MINUTES OF THE AURORA. THE DRAMATIC AWARD OF THE CITY OF BYDGOSZCZ

23/10/2021

Teatr Polski in Bydgoszcz informs that the AURORA Chapter, chaired by Swiatłana Aleksijewicz, composed of Davit Gabunia, Marius Ivaskiewicus, Julia Holewińska, Agnieszka Lubomira Piotrowska, at the session on October 23, 2021, decided to award the main prize in the amount of PLN 50,000 to Mikita Ilyinchyk for the play "Dark Room" .

 

The jury decided to award Aurora. The Drama Award of the City of Bydgoszcz for a play that introduces a new language and experimental form to the drama. The jury appreciates the courage with which the play was written, its topicality and uniqueness of the subject, as well as the attempt to describe the fullness of the contemporary world. Aurora. The Dramaturgic Award of the City of Bydgoszcz goes to Mikita Ilyinchyk for the play "Dark Room".

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПРЕМИИ

«АВРОРА. ДРАМАТУРГИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ Г. БЫДГОЩИ»

ОТ 23.10.2021 г.

 Польский Театр им. Иеронима Конечки в Быдгощи сообщает, что Комитет «Авроры. Драматургической премии г. Быдгощи» под председательством Светланы Алексиевич, в составе: Давит Габуния, Марюс Ивашкевичус, Юлия Холевиньска, Агнешка Любомира Пиотровска, на заседании состоявшимся 23.10.2021 г., решил признать первое место и денежную премии в размере 50 тысяч злотых Миките Ильинчику за пьесу  „Dark Room”.

 

В формулировке, обосновывающей вердикт, Комитет указывает, что пьеса Dark room “вносит новый язык и экспериментальную форму в драматургию” и по достоинству оценивает «смелость автора, а также актуальность и исключительность темы, а также попытку описания полноты современного мира».

 

.

Finaliści i finalistki Aurory. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy.

 

Jury w składzie: Davit Gabunia, Julia Holewińska, Agnieszka Lubomira Piotrowska po przeczytaniu 288 z 16 krajów postanowiło wybrać 5 sztuk, które znajdą się w finale Aurory. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy. Każdy z finalistów i każda z finalistek podczas gali wręczenia AURORY otrzymają nagrody ZAIKS-u w wysokości 5 000 zł. W kolejności alfabetycznej są to:

 

Lasza Bugadze – „Antimedea” (Gruzja)

Michał Buszewicz – „Autobiografia na wszelki wypadek” (Polska)

Tijana Grumić – „I have never seen the stars” (Serbia)

Mikita Iljinczyk – „Dark room” (Białoruś)

Lena Laguszonkowa - „Matka Gorkiego” (Ukraina)

 

Jury pragnie także wyróżnić i rekomendować do wystawienia teatrom w Polsce i zagranicą następujące sztuki:

 

Magda Fertacz - „Tysiąc nocy i jedna. Szeherezada 1979” (Polska)

Olga Maciupa - „Piłka leci na wschodni brzeg”(Ukraina)

Marek Brand - „Przytul mnie” (Polska)

Wiktor Bagiński/Martyna Wawrzyniak - „Serce” (Polska)

Marta Nowak - „Zapominanie” (Polska)

Hubert Michalak - „Znakrzyża” (Polska)

Saara Turunen - „Medusa’s room” (Finlandia)

Andri Luup - „Felicitas” (Estonia)

Agata M. Skrzypek - „Na zaliczenie. Rewia udramatyzowana” (Polska)

Michał Kmiecik - „Na krawędzi” (Polska)

Oksana Sawczenko - „Kiedy paliliśmy kosmos”, tytuł oryginalny: «Когда мы курили космос» (Ukraina)

Nurajna Satpajewa - „Upadek Świnki Peppy”, tytuł oryginalny: «Грехопадение Свинки Пеппы» (Kazachstan)

Oksana Masłowa – „Patelnia”, tytuł oryginalny: «Сковорода» (Ukraina)

Alena Iwaniuszenko -  “Scrolling”, tytuł oryginalny: «Скроллинг» (Białoruś)Daniło Brakočević – „In an Eggshell” (Serbia)

Paata Tsikolia - „Medea s01e06” (Gruzja)

Pavlo Yurov „E.M.D.R” (Ukraina)

Dmitrij Lewickij „20 sekund”, tytuł oryginalny:  «20 секунд» (Ukraina)

Dmitrij Daniłow „Co robiłeś wczoraj wieczorem?”, tytuł oryginalny: «Что вы делали вчера вечером?» (Rosja)

Andy Iva  (Andriej Iwaniuk) „Ekstremista” (Ukraina)

 

[EN]

 

The jury composed of: Davit Gabunia, Julia Holewińska, Agnieszka Lubomira Piotrowska, having read 288 works from 16 countries decided to select 5 that will qualify for the final of Aurora. The Dramatic Award of the City of Bydgoszcz. In alphabetical order, these are:

 

Lasza Bugadze – “Antimedea” (Georgia)

Michał Buszewicz – “Autobiografia na wszelki wypadek” (“Autobiography in any case”) (Poland)

Tijana Grumić – “I have never seen the stars” (Serbia)

Mikita Iljinczyk – “Dark Room” (Belarus)

Lena Laguszonkowa – “Gorky's Mother” (Ukraine)

 

Moreover, the jury would also like to distinguish and recommend the following plays for staging to theatres in Poland and abroad:

 

Magda Fertacz “Tysiąc nocy i jedna. Szeherezada 1979” (“One Thousand and One Nights. Scheherazade 1979”) (Poland)

Olga Maciupa “Piłka leci na wschodni brzeg” (“The ball flies to the eastern bank”) (Ukraine)

Marek Brand “Przytul mnie” (“Give me a hug”) (Poland)

Wiktor Bagiński/Martyna Wawrzyniak “Serce” (“Heart”) (Poland)

Marta Nowak „Zapominanie” (“Forgotten”) (Poland)

Hubert Michalak “Znakrzyża” (“Crossign”) (Poland)

Saara Turunen “Medusa’s room” (Finland)

Andri Luup “Felicitas” (Estonia)

Agata M. Skrzypek “Na zaliczenie. Rewia udramatyzowana” (“For credit. Dramatised revue”) (Poland)

Michał Kmiecik “Na krawędzi” (“On the Edge”) (Poland)

Oksana Sawczenko “Kiedy paliliśmy kosmos” (“When we burned the cosmos”), original title: Когда мы курили космос (Ukraine)

Nurajna Satpajewa “Upadek Świnki Peppy” (“The Fall of Peppa Pig”), original title: Грехопадение Свинки Пеппы (Kazachstan)

Oksana Masłowa “Frying pan”, original title: Сковорода (Ukraine)

Alena Iwaniuszenko “Scrolling”, original title: Скроллинг (Belarus)

Daniło Brakočević– “In an Eggshell” (Serbia)

Paata Tsikolia “Medea s01e06” (Georgia)

Pavlo Yurov “E.M.D.R” (Ukraine)

Dmitrij Lewickij “20 sekund” ("20 seconds”) (Ukraine)

Dmitrij Daniłow “Co robiłeś wczoraj wieczorem?” (“What were you doing yesterday in the evening?”) (Russia)

Andy Iva (Andrej Iwaniuk) „Ekstremista” („The Extremist”) (Ukraine)

 

[ROS]

Жюри в составе: Давит Габуния, Юлия Холевиньска, Агнешка Любомира Пиотровска после прочтения 288 пьес из 5 стран, приняло решение номинировать 5 финалистов Драматургической премии г. Быдгощ.

Финалистами стали (в алфавитном порядке):

 

Лаша Бугадзе – «Антимедея» (Грузия),

Михал Бушевич – «Автобиография на всякий случай» (Польша)

Тияна Грумич – „I have never seen the stars” (Сербия)

Микита Ильинчик – «Dark room» (Беларусь),

Лена Лягушонкова – «Мать Горького» (Украина)

 

Жюри также хотело бы отметить и рекомендовать для театральной постановки в Польше и за рубежом следующие пьесы:

 

Магда Фертач – «Тысяча и одна ночь. Шехерезада 1979» (Польша)

Ольга Мацюпа - «Мяч летит на восточный берег» (Украина)

Марек Бранд – «Обними меня» (Польша)

Виктор Багиньски/Мартына Вавжиняк – «Сердце» (Польша)

Марта Новак – «Забвение» (Польша)

Хуберт Михаляк – «Знакреста» (Польша)

Саара Турунен - «Medusa’s room» (Финляндия)

Андри Лууп – «Felicitas» (Эстония)

Агата М. Скшипек – «К зачёту. Представление с элементами драмы” (Польша)

Михал Кмечик – «На краю» (Польша)

Оксана Савченко – «Когда мы курили космос» (Украина)

Нурайна Сатпаева – «Грехопадение Свинки Пеппы» (Казахстан)

Оксана Маслова – «Сковорода» (Украина)

Алёна Иванюшенко – «Скроллинг» (Беларусь)

Данило Бракочевич – „In an Eggshell” (Сербия)

Паата Циколия – «Медея s01e06» (Грузия)

Павло Юрков – «E.M.D.R» (Украина)

Дмитрий Левицкий – «20 секунд» (Украина)

Дмитрий Данилов – «Что вы делали вчера вечером?» (Россия)

Andy Iva  (Андрей Иванюк) – «Экстремист» (Украина)

 

 [PL]

O NAGRODZIE 

Festiwal Prapremier organizowany od 20 lat przez Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy pragnie wrócić do swoich korzeni i skupić się na nowych tekstach dramatycznych wyznaczających kierunki rozwoju współczesnego teatru. W obrębie nowych tekstów dramatycznych chcemy poszukiwać nowego języka i nowych form teatru. Wierzymy, że dziś, po 30 latach od zmiany ustrojowej, Polska może stać się swoistym centrum współczesnego dramatu i teatru, dlatego właśnie powołujemy międzynarodową nagrodę dramaturgiczną - "AURORA - Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy" przyznawaną za wybitny dramat współczesny. Aurora to z jednej strony symbol zorzy polarnej, świtu i odnowy, z drugiej zaś to symbol rewolucji - idee bliskie Teatrowi Polskiemu.

W przeciągu ostatnich dwudziestu lat polski teatr zapatrzony był na teatr zachodni - inspirując się jego estetykami, tematami i tekstami, jednocześnie pomijając swoje korzenie i szukanie inspiracji w regionie. W nowej formule Festiwalu Prapremier pragniemy zwrócić swoje zainteresowanie w drugą stronę - na wschód, gdzie teatralnie, ale i społecznie i politycznie dzieje się obecnie wyjątkowo dużo.  „Wschód” rozumiemy tu w dwójnasób – terytorialnie i geopolitycznie, ale także jako początek, odnowę, powołanie do życia. Wschód to ferment, przenikanie się kultur, religii, systemów politycznych. Wschód to wreszcie tygiel, w którym kotłują się ze sobą narodowe racje, tradycje, często wzajemnie wykluczające się idee, to wreszcie miejsce, gdzie pytania o kondycję człowieka, narodowość, przynależność, prawdę historyczną i społeczną są wciąż żywe i stają się tematem dla twórców teatralnych, w szczególności zaś dla dramatopisarek i dramatopisarzy.

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy Autorów i Autorki z następujących krajów: Polska, Rosja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Gruzja, Armenia, Węgry, Czechy, Słowacja, Albania, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Rumunia, Macedonia, Słowenia, Bułgaria, Czarnogóra, Kosowo, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan, Azerbejdżan, Turkmenistan. Autorzy i Autorki będą mogli wysyłać tekst w języku polskim, rosyjskim bądź angielskim.

W pierwszym etapie konkursu trzyosobowe jury w składzie Davit Gabunia (uznany pisarz i dramatopisarz gruziński), Julia Holewińska (dramatopisarka polska, wicedyrektorka Teatru Polskiego w Bydgoszczy) i Agnieszka Lubomira Piotrowska (tłumaczka dramatów z języka rosyjskiego, członkini Zarządu sekcji C Stowarzyszenia Autorów ZAiKS) wybiorą pięć finałowych tekstów, które zostaną zaprezentowane w formie szkiców scenicznych w trakcie Festiwalu Prapremier. Pięcioosobowa Kapituła w składzie: Swiatłana Aleksijewicz (pisarka białoruska, Laureatka Nagrody Nobla), Davit Gabunia, Julia Holewinska, Marius Ivaskevicius (wybitny dramatopisarz litewski), Agnieszka Lubomira Piotrowska wybierze zwycięski tekst i przyzna AURORĘ - Nagrodę Dramaturgiczną Miasta Bydgoszczy w wysokości 50.000 zł. 

Dodatkowe nagrody dla finalistów przyzna partner konkursu - Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Niniejszym otwieramy nabór tekstów, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Nagrody i przesyłania tekstów dramatycznych do dnia 15 kwietnia 2021 roku.

Julia Holewińska
Wojciech Faruga

Regulamin Nagrody
Aneks do Regulaminu
Zgłoszenie

Zgłoszenie wraz z Utworem spełniającym warunki określone w punkcie 5. Regulaminu należy dostarczyć na adres: Aleje Adama Mickiewicza 2, 85-071 Bydgoszcz z dopiskiem “AURORA. Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy”. Autorów polskich prosimy o nadesłanie 3 egzemplarzy oraz zapisu na nośniku i zgłoszenia na adres Teatru (decyduje data stempla pocztowego). Autorzy zagraniczni mogą nadsyłać teksty i zgłoszenia na adres aurora@teatrpolski.pl do dnia 15 kwietnia do godziny 23.59 czasu polskiego.

Kontakt z Koordynatorką konkursu Darią Sobik: aurora@teatrpolski.pl

[EN]

ABOUT THE AWARD 

Prapremiery Festival, which has been organized for 20 years by Teatr Polski in Bydgoszcz, wants to return to his roots and focus on new dramatic texts that set the directions of contemporary theatre development. Among new dramatic texts we want to search for a new language and new forms of theatre. We believe that today, 30 years after the political change, Poland may become a specific centre of contemporary drama and theatre, which is why we are establishing an international drama award – "AURORA - the Drama Award of the City of Bydgoszcz" awarded for outstanding contemporary drama. Aurora is on the one hand the symbol of the Aurora Borealis, the dawn and renewal, and on the other a symbol of revolution - ideas close to Teatr Polski.

Over the past twenty years, the Polish theatre has been looking up to Western theatre - inspired by its aesthetics, themes and texts, while ignoring its roots and inspiration coming from the region. In the new formula of the Prapremiery Festival, we want to turn our interest towards the other side - to the east, where there is a lot going on in theatre, but also socially and politically. We understand "East" in two ways - territorially and geopolitically, but also as a beginning, a renewal, a calling to life. The East means ferment, penetration of cultures, religions, political systems. Finally, the East is a melting pot in which national rations, traditions, often mutually exclusive ideas mix together, it is finally a place where questions about human condition, nationality, and affiliation, historical and social truth are still alive and become a topic for theatre artists, especially playwrights.

Authors from the following countries are invited to take part in the competition: Poland, Russia, Ukraine, Belarus, Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Georgia, Armenia, Hungary, Czech Republic, Slovakia, Albania, Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Romania, Macedonia, Slovenia, Bulgaria, Montenegro, Kosovo, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Azerbaijan, and Turkmenistan. Authors can send in their texts in Polish, Russian or English.

In the first stage of the competition, a three-person jury composed of Davit Gabunia (acknowledged Georgian writer and playwright), Julia Holewińska (Polish playwright, deputy director of Teatr Polski in Bydgoszcz) and Agnieszka Lubomira Piotrowska (Russian drama translator, member of the Board of Section C of the Society of Authors ZAiKS) will select five final texts, which will be presented as stage sketches during the Prapremiery Festival. A chapter composed of: Svetlana Alexievich (Belarusian writer, Nobel Prize winner), Davit Gabunia, Julia Holewińska, Marius Ivaskevicius (outstanding Lithuanian playwright), Agnieszka Lubomira Piotrowska will choose the winning text and grant AURORA - the Drama Award of the City of Bydgoszcz in the amount of PLN 50,000.

Finalists will receive special prizes from the competition partner ZAiKS Authors' Association.

We hereby open the call for texts, we invite you to read the regulations of the Award and to send in drama texts until 15 April 2021.

Julia Holewińska
Wojciech Faruga

Regulations
Annex to the Regulations
Application

Foreign authors may send their texts and applications to the address aurora@teatrpolski.pl by April 15, 23.59 Polish time.

Contact with AURORA Coordinator Daria Sobik: aurora@teatrpolski.pl

[RU]

О ПРЕМИИ

Фестиваль “Прапремьеры”, вот уже более 20-ти лет проводимый Польским театром им. Иеронима Конечки в Быдгощи, принял решение вернуться к своим истокам и сосредоточиться на новых драматургических текстах, определяющих векторы развития современного театра. Цель нашего обращения к новым драматургическим текстам - это поиск нового языка и новых форм театра. Мы верим, что сегодня, спустя 30 лет после трансформации, Польша может стать своего рода центром современной драмы и театра, поэтому мы учреждаем новую международную Драматургическую премию г. Быдгощи “Аврора”, признаваемую за выдающийся современный драматургический текст. Название выбрано не случайно, Аврора, с одной стороны, означает полярное сияние, рассвет и обновление, с другой - символизирует революцию. Все эти идеи близки нашему театру.

В течение последних двадцати лет польский театра был ориентирован на Запад, вдохновляясь западной эстетикой, темами и текстами и забывая при этом о собственных корнях и поисках источников вдохновения в своем регионе. В новой формуле Фестиваля “Прапремьеры” мы хотели бы обратиться на Восток, где в настоящее время происходят перемены и в общественной и в политической сферах. Восток мы понимаем двояко - как территориальное и геополитическое направление, а также как точка отсчета, символ обновления и начала жизни. Восток - это также взаимопроникновение культур, религий, политических систем. Восток - это, наконец, плавильный котёл в котором сплавляются национальные позиции, традиции, идеи, часто взаимоисключающие, это место, где вопросы о духовном состоянии человека, о его национальности и идентичности, о исторической и общественной правде всё еще остаются животрепещущими и становятся темами театрального творчества, особенно драматургического.

Мы приглашаем принять участие в конкурсе авторов из следующих стран: Польши, России,  Украины, Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Грузии, Армении, Венгрии, Чехии, Словакии, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Албании, Молдовы, Румынии, Македонии, Словении, Болгарии, Черногории, Косово, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана. Авторы могут присылать тексты на польском, русском или английском языках.

На первом этапе конкурса жюри, в составе - Давит Габуния (писатель и драматург, Грузия), Юлия Холевиньска (драматург, вице-директор Польского театра в Быдгощи, Польша), Агнешка Любомира-Пётровска (переводчик драматургических текстов с русского языка, член Правления Ассоциации авторов ZAiKS, Польша) - выберут пять текстов, которые будут показаны в форме сценических этюдов во время Фестиваля “Прапремьеры”. На втором этапе Комитет конкурса, в состав которого войдут - Светлана Алексиевич (писательница, Лауреат Нобелевской премии, Беларусь), Давит Габуния, Юлия Холевиньска, Мариус Ивашкявичюс (заслуженный драматург, Литва), Агнешка Любомира Пётровска - выберут победителя Драматургической премии города Быдгощи, которому будет вручен денежный приз в размере 50 000 злотых.

Дополнительные премии для финалистов учредит партнёр конкурса - польское авторское общество ZAiKS.

Мы открываем набор заявок на премию и приглашаем Вас ознакомиться с Регламентом премии. Тексты на конкурс принимаются до 15 апреля 2021 года.

Юлия Холевиньска
Войцех Фаруга

РЕГЛАМЕНТ
изменения в Регламенте
Форма заявки

Заграничные авторы могут присылать тексты на адрес aurora@teatrpolski.pl до 15 апреля до 23:59 польского времени.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста обращайтесь по адресу: aurora@teatrpolski.pl 

 

PARTNERZY:                 PATRONAT:             

 

 

                

 

 

Nasza strona internetowa używa plików „cookies” w celach statystycznych, oraz funkcjonalnych. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć pliki „cookies” w ustawieniach swojej przeglądarki. Zmiana ustawień plików „cookies” może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.