Skocz do treści
AURORA. Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy
30.10.2023
AURORA. Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy
Galeria foto

AURORA. Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy

Dnia 28 października 2023 roku odbyło się posiedzenie Kapituły AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy.

Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Krzysztofa Warlikowskiego, w składzie: Davit Gabunia, Julia Holewińska, Carolin Losch i Agnieszka Lubomira Piotrowska, po zapoznaniu się z pięcioma sztukami finałowymi:

 •  „Ifigenia” autorstwa Joanny Bednarczyk (Polska)
 • “Odporność szkła hartowanego” (tytuł oryginalny: «Otpornost kaljenog stakla») autorstwa Danilo Brakočevića (Serbia)
 • „Zakon pościelonych łóżek” (tytuł oryginalny: «Орден застеленных кроватей») autorstwa Leny Laguszonkowej (Ukraina)
 • „Rigor Mortis” autorstwa Małgorzaty Maciejewskiej (Polska)
 • „Znikanie” (tytuł oryginalny: «Nestajanje») autorstwa Tomislava Zajeca (Chorwacja)

 postanowiła przyznać nagrodę główną w wysokości 50 000,00 zł Danilo Brakočevićowi za sztukę „Odporność szkła hartowanego”.

Kapituła doceniła konfrontację osobistych losów i politycznej historii Europy w sztuce Danilo Brakočevicia. Są to doświadczenia kulturowych tułaczy, dwojga młodych ludzi przybywających
z Belgradu do Bergen w Norwegii. Sztuka nasycona jest postaciami, które są pośrednikami między różnymi światami, uciekającymi i nieustannie powracającymi do swoich korzeni, niezależnie od tego, czy są one południowo czy północnoeuropejskie, azjatyckie czy afrykańskie. W "Odporności szkła hartowanego" Danilo Brakočevićowi udaje się sprawnie poruszać między przejmującym poczuciem humoru a nieoczekiwaną głębią zwrotów akcji. To portret młodego pokolenia poszukującego swoich nowych tożsamości, zagubionych w złożoności współczesnego świata. Autor ukazuje wielkie osobiste tragedie w czysty, wysublimowany sposób, dobierając słowa z ogromną precyzją. Jest to niezwykły, świeży i wyraźny nowy głos, którego trzeba posłuchać.

 

Bydgoszcz, 28.10.2023

Krzysztof Warlikowski (Przewodniczący Kapituły)
Davit Gabunia
Julia Holewińska
Carolin Losch
Agnieszka Lubomira Piotrowska

 

 

 [eng]

 

On 28th of October 2023 a meeting of the Chapter of AURORA. The Dramatic Award of the City of Bydgoszcz was held.

The Award Chapter, chaired by Krzysztof Warlikowski, and composed of: Davit Gabunia, Julia Holewińska, Carolin Losch, Agnieszka Lubomira Piotrowska, refering to five final plays:

 • „Ifigenia” („Iphigenia”) by Joanna Bednarczyk (Poland)
 • “Otpornost kaljenog stakla” („Resistance of Tempered Glass”) by Danilo Brakočević (Serbia)
 • „Орден застеленных кроватей” (“Order of made-up beds") by Lena Lagushonkova (Ukraine)
 • „Rigor Mortis” by Małgorzata Maciejewska (Poland)
 • „Nestajanje” („The Vanishing”) by Tomislav Zajec (Croatia)

decided to award the main prize in the amount of PLN 50 000,00 to Danilo Brakočević for the play "Resistance of Tempered Glass".

The Committee appreciates the confrontation of the personal stories and the political history of Europe in Danilo Brakočević’s play. These are the experiences of cultural wonderers, two young people coming from Belgrade to Bergen, Norway. The play is inhabited with the characters that are translators of different worlds, escaping and constantly getting back to their origins, whether they are Southern or Northern European, Asian or African. In "Resistance of Tempered Glass" Danilo Brakočević manages to swiftly interchange between the poignant sense of humor and unexpected depth of the twists and turns of the plot. It is a portrait of young generation in search of their new identities, beautifully lost in the complexity of the modern world. He depicts big personal tragedies in a pure, distilled manner with the precision of carefully chosen words. This is a remarkable, fresh, and clear new voice that needs to be listened to.

 

Bydgoszcz, 28.10.2023

 

Krzysztof Warlikowski (Przewodniczący Kapituły)
Davit Gabunia
Julia Holewińska
Carolin Losch
Agnieszka Lubomira Piotrowska

 

 [ru]

 

28 октября 2023 года состоялось заседание отделения AURORA. Драматическая премия города Быдгощ".

Глава Премии под председательством Кшиштофа Варликовски в составе: Давит Габуния, Юлия Холевиньска, Каролин Лош, Агнешка Любомира Пиотровска, рассмотрела пять финальных пьес:

 • "Ифигения" Йоанны Беднарчик (Польша)
 • "Прочность закаленного стекла" Данило Бракочевича (Сербия)
 • "Орден застеленных кроватей" Лены Лягушонковой (Украина)
 • "Rigor Mortis" Малгожаты Мацеевской (Польша)
 • "Исчезновение" Томислава Заеца (Хорватия)

принял решение присудить главный приз в размере 50 000,00 злотых Данило Бракочевичу за спектакль "Прочность закаленного стекла".

Комитет высоко оценил конфронтацию личных историй и политической истории Европы в пьесе Данило Бракочевича. Пьеса представляет сторию двух молодых людей, культурных путешественников, приехавших из Белграда в Берген (Норвегия). Главные герои пьесы являются трансляторами разных миров, убегающими и постоянно возвращающимися к своим истокам, будь то Южная или Северная Европа, Азия или Африка. В спектакле "Прочность закаленного стекла" Данило Бракочевичу удается молниеносно чередовать острый юмор и неожиданную глубину сюжетных линий. Это портрет находящегося в поисках своей новой идентичности молодого поколения , так прекрасно затерявшегося в сложностях современного мира. Он изображает личные трагедии в чистой, дистиллированной манере, с помошью тщательно подобранных слов. Это замечательный, свежий и ясный новый голос, к которому необходимо прислушаться.

 

Быдгощ, 28.10.2023

 

 ___________________________________

 

 

 

Ogłaszamy finalistów AURORY 2023!

W tegorocznej edycji AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy wzięło udział 257 autorów z 17 krajów. W pierwszym etapie Konkursu jury w składzie: Davit Gabunia, Julia Holewińska i Agnieszka Lubomira Piotrowska wybrało pięć tekstów, które zostaną zaprezentowane w formie szkiców scenicznych podczas Festiwalu Prapremier 2023.

 

Do tegorocznego finału zakwalifikowano następujące sztuki:

 • „Ifigenia” autorstwa Joanny Bednarczyk (Polska)

 • “Odporność szkła hartowanego” (tytuł oryginalny: «Otpornost kaljenog stakla») autorstwa Danilo Brakočevića (Serbia)

 • „Zakon pościelonych łóżek” (tytuł oryginalny: «Орден застеленных кроватей») autorstwa Leny Laguszonkowej (Ukraina)

 • „Rigor Mortis” autorstwa Małgorzaty Maciejewskiej (Polska)

 • „Znikanie” (tytuł oryginalny: «Nestajanje») autorstwa Tomislava Zajeca (Chorwacja)

 

Pełen werdykt oraz listę sztuk, które nasi jurorzy rekomendują do wystawienia teatrom zarówno z Polski jak i z zagranicy, znajdziecie TUTAJ

 

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

 

 

[eng]

AURORA 2023 finalists are announced!

This year's edition of AURORA. The Drama Award of the City of Bydgoszcz was attended by 257 authors from 17 countries. In the first stage of the competition, the jury composed of Davit Gabunia, Julia Holewińska and Agnieszka Lubomira Piotrowska selected five final texts to be presented as stage sketches at the Prapremiery Festival 2023.

 

The following plays qualified for this year's finals:

 • „Ifigenia” („Iphigenia”) by autorstwa Joanny Bednarczyk (Poland)

 • “Otpornost kaljenog stakla” („Resistance of Tempered Glass”) by Danilo Brakočević (Serbia)

 • „Орден застеленных кроватей” (“Order of made-up beds") by Lena Lagushonkova (Ukraine)

 • „Rigor Mortis” by Małgorzata Maciejewska (Poland)

 • „Nestajanje” („The Vanishing”) by Tomislav Zajec (Croatia)

 

The full verdict and the list of plays that our jury recommends for staging to theaters can be found here 

 

Congratulations to all the honored!

 

[ru]

Мы объявляем финалистов конкурса АВРОРА 2023!!

В этом году в конкурса “АВРОРА. Драматургическая премия г. Быдгощи” приняло участие 257 авторов из 17 стран. На первом этапе конурса жюри в составе: Давит Габуния, Юлия Холевиньска и Агнешка Любомира Пиотровска выбрало пять текстов, которые будут представлены вниманию зрителей и членов Комитета конкурса в октябре 2023 г., во время фестиваля “Прапремьеры”.

 

В финале конкурса этого года примут участие следующие пьесы:

 

 • “Ифигения”, автор Иоанна Беднарчык (Польша)

 • “Прочность закаленного стекла” (оригинальное название “Otpornost kaljenog stakla”), автор Данило Бракочевич (Сербия)

 • “Орден застеленных кроватей”, автор Лена Лягушонкова (Украина)

 • “Rigor Mortis”, автор Малгожата Мацеевска (Польша)

 • “Исчезновение” (оригинальное название «Nestajanje»), автор Томислав Заец (Хорватия)

 

 

Полное содержание решения жюри и список пьес, которые жюри рекомендует для постановки в театрах Польши и других стран, можно найти здесь >>

 

 

 

Поздравляем всех финалистов и отмеченных жюри авторов!

 

 

 

 

 

AURORA 2023 – NABÓR OTWARTY

Zapraszamy dramatopisarzy i dramatopisarki do zgłaszania tekstów do trzeciej edycji AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy.

Szczegóły w REGULAMINIE.

ZGŁOSZENIA wraz z Utworami spełniającymi warunki określone w Regulaminie należy przesłać na adres aurora@teatrpolski.pl do dnia 16 kwietnia do godziny 23.59 czasu polskiego.

UTWORY do konkursu można przesyłać w jednym z czterech języków: angielskim, ukraińskim, polskim lub rosyjskim. W pierwszym etapie Jury wybierze pięć tekstów finałowych, które zostaną zaprezentowane w formie szkiców scenicznych podczas Festiwalu Prapremier w październiku 2023 roku. W finale Kapituła wybierze zwycięski tekst i przyzna AURORĘ. Nagrodę Dramaturgiczną Miasta Bydgoszczy w wysokości 50 tys. zł.

Kontakt z Sekretarzynią Konkursu Karoliną Lipińską: aurora@teatrpolski.pl

 

AURORA 2023 – OPEN CALL

We’re inviting playwrights to submit texts for the third edition of AURORA. The Drama Award of the City of Bydgoszcz.

Details in REGULATIONS.

The APPLICATION together with the Text that meets the conditions set out in the Regulations should be sent to the address aurora@teatrpolski.pl by April 16th, 23.59 Polish time.

WORKS for the competition can be submitted in one of four languages: Polish, Ukrainian, English or Russian. In the first stage of the competition the Jury will select five final texts, which will be presented as stage sketches during the Prapremiery Festival in October 2023. In the final, the Chapter will select the winning text and award the AURORA. The Drama Award of the City of Bydgoszcz in the amount of PLN 50,000 (about 10 000 EURO).

Contact with AURORA Secretaries Karolina Lipińska and Elena Tworkowska: aurora@teatrpolski.pl

 

АВРОРА 2023 - ОТКРЫТЫЙ НАБОР

Мы приглашаем к участию в драматургическом конкурсе АВРОРА. Драматургическая премия г. Быдгощи (Польша).

Подробная информация - в  РЕГЛАМЕНТЕ.

ЗАЯВКИ соответствующие требованиям Регламента следует присылать на электронный адрес aurora@teatrpolski.до 16 апреля 2023 года до 23.59 по польскому времени (GMT + 01:00).

КОНКУРСНЫЕ ТЕКСТЫ можно присылать на польском, украинском,, английском или русском. На первом этапе конкурса жюри выберет пять текстов, которые будут показаны в форме сценических этюдов во время Фестиваля “Прапремьеры” в октябре 2023 года. В финале Комитет конкурса выберет победителя Драматургической премии города Быдгощи, которому будет вручен денежный приз в размере 50 000 злотых.

Связаться с секретарем конкурса Еленой Творковской можно по адресу:  aurora@teatrpolski.pl

Nasza strona internetowa używa plików „cookies” w celach statystycznych, oraz funkcjonalnych. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć pliki „cookies” w ustawieniach swojej przeglądarki. Zmiana ustawień plików „cookies” może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.