Jump to content
AURORA. Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy
02.11.2022
AURORA. Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy
Gallery

AURORA. Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy

PROTOKÓŁ Z OBRAD KAPITUŁY. NAGRODY DRAMATURGICZNEJ MIASTA BYDGOSZCZY

Dnia 29 października 2022 roku w Ostromecku odbyło się posiedzenie Kapituły AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy.

Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Agnieszki Holland, w składzie: Natalia Worożbyt, Davit Gabunia, Julia Holewińska, Agnieszka Lubomira Piotrowska, po zapoznaniu się z pięcioma sztukami finałowymi:

 •  “Ta będzie taka sama” (tytuł oryginalny: «Ova će biti ista») autorstwa Stašy Bajac (Serbia)
 •  “Proszę, niech zapanuje pokój.” autorstwa Marty Sokołowskiej (Polska)
 •  “Pięć pieśni Polesia” (tytuł oryginalny: «П’ЯТЬ ПІСЕНЬ ПОЛІССЯ») autorstwa Ludy Tymoshenko (Ukraina)
 •  “Zniknięcia” (tytuł oryginalny: «Disapariţii») autorstwa Elise Wilk (Rumunia)
 •  “Ja, wojna i plastikowy granat” (tytuł oryginalny «Я, війна і пластикова граната») autorstwa Niny Zakhozhenko (Ukraina)

postanowiła przyznać nagrodę główną w wysokości 50 000,00 zł Elise Wilk za sztukę „Zniknięcia”.

Kapituła doceniła sposób ujęcia rzeczywistości mniejszości saskiej w wojennej i powojennej Rumunii, która w tej sztuce okazuje się zadziwiająco zrozumiała i tożsama z sytuacją mniejszości w różnych momentach przeszłości. W „Zniknięciach” autorka uprawia swoistą intymną epikę, rozpisaną na wielogłos żywych i umarłych postaci, przedstawia historię klęski ucieczek i klęski pozostań i wyraża zbiorowy Los.

Partner AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy – Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – przyznało wszystkim finalistkom swoje nagrody.

[EN]

MEETING MINUTES OF THE AURORA. THE DRAMATIC AWARD OF THE CITY OF BYDGOSZCZ

On 29th of October 2022 a meeting of the Chapter of AURORA. The Dramatic Award of the City of Bydgoszcz was held in Ostromecko.

The Award Chapter, chaired by Agnieszka Holland, and composed of: Natalia Vorozhbyt, Davit Gabunia, Julia Holewińska, Agnieszka Lubomira Piotrowska, refering to five final plays:

 •  „This one will be the same” („Ova će biti ista”) by Staša Bajac (Serbia)
 •  „Please, let there be peace” („Proszę, niech zapanuje pokój.”) by Marta Sokołowska (Poland)
 •  „Five songs of Polissya” („П’ЯТЬПІСЕНЬПОЛІССЯ”) by Luda Tymoshenko (Ukraine)
 •  „Disappearing” („Disapariţii”) by Elise Wilk (Romania)
 •  „Me, war and plastic grenade” („Я, війнаіпластиковаграната”) by Nina Zakhozhenko (Ukraine)

decided to award the main prize in the amount of PLN 50 000,00 to Elise Wilk for the play "Disappearing".

The Chapter decided to value the way of capturing the reality of the Saxon minority in wartime and post-war Romania, which in this play turns out to be surprisingly comprehensible and similar to the situation of minorities at various moments in the recent past. In "Disappearing " the author practices a kind of intimate epic, dissected by the polyphony of living and dead characters, presents the story of the failure to escape and the failure to remain, and expresses the collective fate.

The Authors’ Association ZAiKS – AURORA the Drama Award of the City of Bydgoszcz partner – awarded all finalists their own prizes.

[UA]

ПРОТОКОЛЗАСІДАННЯРАДИНАГОРОДИ «АВРОРА». ДРАМАТУРГІЧНА ПРЕМІЇ МІСТАБИДГОЩ

29 жовтня 2022 року в Остромецьку відбулося засідання Ради «АВРОРА». Драматургічна премія міста Бидгощ.

Рада Премії на чолі з Агнешкою Голланд у складі: Наталії Ворожбит, Давіда Габунії, Юлії Голевінської, Агнєшки Любомири Пьотровської, після ознайомлення з п'ятьма п'єсами-фіналістами:

 •  "Ця буде такою ж" (оригінальна назва: "Ova će biti ista"), авторства Сташи Баяц (Сербія).
 •  "Будь ласка, нехай запанує мир" (оригінальна назва: "Ta będzie taka sama"), авторства Марти Соколовської (Польща)
 •  "П'ять пісень Полісся", авторства Люди Тимошенко (Україна)
 •  "Зникнення" (оригінальна назва: "Disapariţii"), авторства Елізе Вілк (Румунія)
 •  "Я, війна і пластикова граната", авторства Ніни Захоженко (Україна)

ухвалила рішення присудити головну премію у розмірі 50 000,00 злотих Елізі Вілк за п'єсу "Зникнення".

Рада премії високо оцінила спосіб представлення реальності саксонської меншини в Румунії під час війни та у післявоєнний період, яка у п'єсі виявляється напрочуд зрозумілою та ідентичною ситуації меншини в різні часи минулого. У «Зникненнях» авторка створює своєрідний інтимний епос, складений з поліфонії живих і мертвих персонажів, подає історію невдачі втеч і невдачі залишитись, описуючи колективну Долю.

Партнер AURORY. Драматична премія міста Бидгощ – Асоціація авторів ZAiKS – вручила нагороди всім фіналістам.

 

SZKICE SCENICZNE - FESTIWAL PRAPREMIER 2022. OŚWIECENIE

24.10

19.00

PIĘĆ PIEŚNI POLESIA | reż. Jakub Skrzywanek

Luda Tymoshenko

szkic sceniczny | finalistka AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy

Muzeum Okręgowe, sala audiowizualna w budynku przy Gdańskiej 4.

25.10

19.00

ZNIKNIĘCIA | reż. Michał Borczuch

Elise Wilk

szkic sceniczny | finalistka AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy

AULA VI Liceum Ogólnokształcącego, Staszica 4

26.10

19.00

PROSZĘ, NIECH ZAPANUJE POKÓJ | reż. Piotr Domalewski

Marta Sokołowska

szkic sceniczny | finalistka AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy

aula Akademii Muzycznej przy ul. Słowackiego 7

27.10

19.00

JA, WOJNA I PLASTIKOWY GRANAT | reż. Magda Szpecht

Nina Zakhozhenko

szkic sceniczny | finalistka AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy

aula Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Kopernika 1

28.10

19.00

TA BĘDZIE TAKA SAMA | reż. Małgorzata Wdowik

Staša Bajac

szkic sceniczny | finalistka AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy

Młyny Rothera, sala drewniana, ul. Mennica 10

 

WERDYKT JURY 2022 / VERDICT 2022

[PL]

Jury 2. edycji AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy w składzie: Davit GabuniaJulia HolewińskaAgnieszka Lubomira PiotrowskaVeronika Skliarova, po przeczytaniu 195 utworów z 15 krajów postanowiło zakwalifikować do finału:

 

Staša Bajac “Ta będzie taka sama”, tytuł oryginalny: «Ova će biti ista» (Serbia)

Marta Sokołowska “Proszę, niech zapanuje pokój.” (Polska)

Luda Tymoshenko “Pięć pieśni Polesia”, tytuł oryginalny: «ПЯТЬ ПІСЕНЬ ПОЛІССЯ» (Ukraina)

Elise Wilk “Zniknięcia”, tytuł oryginalny: «Disapariţii» (Rumunia)

Nina Zakhozhenko “Ja, wojna i plastikowy granat” tytuł oryginalny «Я, війна і пластикова граната» (Ukraina)

 

Jury pragnie także wyróżnić i rekomendować do wystawienia teatrom w Polsce i zagranicą następujące sztuki:

Stefan Aleksic „A Feast” (Serbia)

Maria Belkovich „Любое место, где остались следы” (Białoruś)

Andrij Bondarenko „Синдром уцілілог” (Ukraina)

Danilo Brakočević „The Highflyer” (Serbia)

Iva Brdar „And If I Don’t Behave Than What” (Serbia)

Beniamin M. Bukowski „Dzieciątko z Charkowa” (Polska)

Michał Buszewicz „Edukacja seksualna” (Polska)

Tijana Grumić „Do birds have the capacity for fun?” (Serbia)

Olga Grzelak „Myszy” (Polska)

Anka Herbut „Rohtko” (Polska)

Daria Kubisiak „Wyparte” (Polska)

Lena Kudayeva „Один день” (Ukraina)

Lena Laguszonkowa „Mój sztandar zasikał kotek”, tytuł oryginalny: «МОЁ ЗНАМЯ ОБОСЦАЛА КОШЕЧКА» (Ukraina)

Marian Mahor „Przybysz” (Polska)

Przemysław Pilarski „Pośród gospodarstw” (Polska)

Wojciech Rodak „cHIMera” (Polska)

Andreea Ioana Tănase „98% (the right decision)” (Rumunia)

Marcin Teodorczyk „Jura z Placu Napoleona” (Polska)

 

 

[EN]

The jury of 2nd edition of AURORA. The Dramatic Award of the City of Bydgoszcz composed of: Davit GabuniaJulia HolewińskaAgnieszka Lubomira PiotrowskaVeronika Skliarova, having read 195 works from 15 countries decided to qualify for the final:

Staša Bajac „Ova će biti ista” („This one will be the same”) - Serbia

Marta Sokołowska „Proszę, niech zapanuje pokój.” („Please, let there be peace”) - Poland

Luda Tymoshenko „ПЯТЬ ПІСЕНЬ ПОЛІССЯ” („Five songs of Polesie”) - Ukraine

Elise Wilk „Disapariţii” („Disappearing”) - Romania

Nina Zakhozhenko „Я, війна і пластикова граната” („Me, war and plastic grenade”) -Ukraine

 

Moreover, the jury would also like to distinguish and recommend the following plays for staging to theatres in Poland and abroad:

Stefan Aleksic „A Feast” (Serbia)

Maria Belkovich „Любое место, где остались следы” (Belarus)

Andrij Bondarenko „Синдром уцілілог” (Ukraine)

Danilo Brakočević „The Highflyer” (Serbia)

Iva Brdar „And If I Don’t Behave Than What” (Serbia)

Beniamin M. Bukowski „Dzieciątko z Charkowa” (Poland)

Michał Buszewicz „Edukacja seksualna” (Poland)

Tijana Grumić „Do birds have the capacity for fun?” (Serbia)

Olga Grzelak „Myszy” (Poland)

Anka Herbut „Rohtko” (Poland)

Daria Kubisiak „Wyparte” (Poland)

Lena Kudayeva „Один день” (Ukraine)

Lena Laguszonkowa „МОЁ ЗНАМЯ ОБОСЦАЛА КОШЕЧКА” (Ukraine)

Marian Mahor „Przybysz” (Poland)

Przemysław Pilarski „Pośród gospodarstw” (Poland)

Wojciech Rodak „cHIMera” (Poland)

Andreea Ioana Tănase „98% (the right decision)” (Romania)

Marcin Teodorczyk „Jura z Placu Napoleona” (Poland)

 

[RU]

Жюри 2-го выпуска АВРОРЫ. Драматургической премии г. Быдгощи в составе: Давит Габуния, Юлия ХолевиньскаАгнешка Любомира ПиотровскаВероника Склярова по прочтению 195 текстов из 15 стран приняло решение номинировать 5 финалисток:

 

Сташа Баяц «Эта будет такой же», оригинальное название: «Ova će biti ista» (Сербия)

Мартра Соколовска «Пожалуйста, пусть наступит мир», оригинальное название: “Proszę, niech zapanuje pokój.” (Польша)

Люда Тимошенко «Пять песен Полесья»,  оригинальное название: «ПЯТЬ ПІСЕНЬ ПОЛІССЯ» (Украина)

Элис Вилк «Исчезающая», оригинальное название: «Disapariţii» (Румыния)

Нина Захоженко «Я, война и пластиковая граната»,  оригинальное название: «Я, війна і пластикова граната» (Украина).

 

Кроме того, жюри также хотело бы отметить и рекомендовать следующие пьесы для постановки в театрах в Польше и за рубежом:

Стефан Алексич «Пир», оригинальное название: „A Feast” (Сербия)

Мария Белькович «Любое место, где остались следы» (Беларусь)

Андрий Бондаренко «Синдром уцелевшего», оригинальное название: „Синдром уцілілог” (Украина)

Данило Бракочевич «Честолюбец», оригинальное название: „The Highflyer” (Сербия)

Ива Брдар «Что, если я не буду вести себя хорошо?», оригинальное название: „And If I Don’t Behave Than What” (Сербия)

Беньямин Буковски «Младенец из Харькова», оригинальное название: „Dzieciątko z Charkowa” (Польша)

Михал Бушевич «Секс просвещение», оригинальное название: „Edukacja seksualna” (Польша)

Тияна Грумич «Умеют ли птицы веселиться?», оригинальное название: „Do birds have the capacity for fun?” (Сербия)

Ольга Гжеляк «Мыши», оригинальное название: „Myszy” (Польша)

Анка Хербут «Ротко», оригинальное название: „Rohtko” (Польша)

Дария Кубисяк «Вытеснение», оригинальное название: „Wyparte” (Польша)

Лена Кудаева «Один день» (Украина)

Лена Лягушонкова «МОЁ ЗНАМЯ ОБОСЦАЛА КОШЕЧКА» (Украина)

Мариан Махор «Прибывший, оригинальное название: „Przybysz” (Польша)

Пшемыслав Пилярски «Среди ферм», оригинальное название: „Pośród gospodarstw” (Польша)

Войцех Родак «хИМера», оригинальное название: „cHIMera” (Польша)

Андреа Иоанна Тэнасе «98% (правильное решение), оригинальное название: „98% (the right decision)” (Румыния)

Марцин Теодорчик «Юра с площади Наполеона», оригинальное название:  „Jura z Placu Napoleona” (Польша)

 

 

Nasza strona internetowa używa plików „cookies” w celach statystycznych, oraz funkcjonalnych. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć pliki „cookies” w ustawieniach swojej przeglądarki. Zmiana ustawień plików „cookies” może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.