Skocz do treści
spektakle Archiwalne
PREMIERA: 09.10.2015
Cabinet of Political Wonders

Cabinet of Political Wonders

Życie w świecie (neo)liberalnym opiera się na ideach politycznej i osobistej wolności.

Ana Vujanović jest jedną z najważniejszych postaci współczes­nych sztuk per­for­maty­wnych w Europie. Badaczka, dra­maturżka, autorka książek na temat społecznego i poli­ty­cznego kon­tek­stu sztuk per­for­maty­wnych, współtwór­czyni leg­en­darnego kolek­tywu Walk­ing The­ory, współpracuje m.in. z Sašą Asen­tić, Martą Popivoda, Bojaną Cve­jić, Eszter Sala­mon. Tym razem, wspól­nie z Sašą Asen­tić i grupą stałych współpra­cown­ików zaprasza do gabi­netu poli­ty­cznych osobli­wości, w którym mowy poli­tyków przepisane zostają na ruch, transponowane są w konkretne rozwiąza­nia chore­ograficzne, wpisy­wane w insta­lacje. Całość tworzy niezwykłą, niepoko­jącą paradę osobli­wości, wys­tawę upi­orów współczes­nej poli­tyki i his­torii, w której nudne, nigdy nie wysłuchane do końca mowy doskonale nam znanych poli­tyków nabier­ają nieprzewidy­wal­nej mocy.

Życie w świecie (neo)liberalnym opiera się na ideach poli­ty­cznej i oso­bis­tej wol­ności. Jak moglibyśmy w ogóle funkcjonować bez tych pojęć? Być może jed­nak nie mają one nic wspól­nego z pod­miotowoś­cią, prawami jed­nos­tki i prawem włas­ności. Grupa artys­tów, teo­re­tyków i akty­wistów kul­tury pracu­ją­cych w Syrii i Niem­czech nie daje gotowych odpowiedzi na te pyta­nia, lecz zaprasza pub­liczność do gabi­netu poli­ty­cznych osobli­wości i wzię­cia udzi­ału w akty­wności dyskursy­wnej. To tam ważne przemówienia z XX i XXI wieku posz­erzają znacze­nie oso­bis­tej i poli­ty­cznej wol­ności. Jako prze­ci­wwaga ogól­nego trendu umuzeal­nienia chore­ografii, pow­stała het­ero­topia kon­trastuje głosy, ciała, i obrazy, które byłyby niekom­paty­bilne w każdym innym miejscu. Ta przestrzeń zachęca do zadawa­nia trud­nych pytań.

 

Nasza strona internetowa używa plików „cookies” w celach statystycznych, oraz funkcjonalnych. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć pliki „cookies” w ustawieniach swojej przeglądarki. Zmiana ustawień plików „cookies” może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.