Skocz do treści
AURORA. Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy
20.09.2022

O nagrodzie/ About the award/ О премии / Про премію

 [PL]

O NAGRODZIE 

Festiwal Prapremier organizowany od 20 lat przez Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy pragnie wrócić do swoich korzeni i skupić się na nowych tekstach dramatycznych wyznaczających kierunki rozwoju współczesnego teatru. W obrębie nowych tekstów dramatycznych chcemy poszukiwać nowego języka i nowych form teatru. Wierzymy, że dziś, po 30 latach od zmiany ustrojowej, Polska może stać się swoistym centrum współczesnego dramatu i teatru, dlatego właśnie powołujemy międzynarodową nagrodę dramaturgiczną - "AURORA - Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy" przyznawaną za wybitny dramat współczesny. Aurora to z jednej strony symbol zorzy polarnej, świtu i odnowy, z drugiej zaś to symbol rewolucji - idee bliskie Teatrowi Polskiemu.

W przeciągu ostatnich dwudziestu lat polski teatr zapatrzony był na teatr zachodni - inspirując się jego estetykami, tematami i tekstami, jednocześnie pomijając swoje korzenie i szukanie inspiracji w regionie. W nowej formule Festiwalu Prapremier pragniemy zwrócić swoje zainteresowanie w drugą stronę - na wschód, gdzie teatralnie, ale i społecznie i politycznie dzieje się obecnie wyjątkowo dużo.  „Wschód” rozumiemy tu w dwójnasób – terytorialnie i geopolitycznie, ale także jako początek, odnowę, powołanie do życia. Wschód to ferment, przenikanie się kultur, religii, systemów politycznych. Wschód to wreszcie tygiel, w którym kotłują się ze sobą narodowe racje, tradycje, często wzajemnie wykluczające się idee, to wreszcie miejsce, gdzie pytania o kondycję człowieka, narodowość, przynależność, prawdę historyczną i społeczną są wciąż żywe i stają się tematem dla twórców teatralnych, w szczególności zaś dla dramatopisarek i dramatopisarzy.

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy Autorów i Autorki z następujących krajów: Polska, Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Gruzja, Armenia, Węgry, Czechy, Słowacja, Albania, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Rumunia, Macedonia, Słowenia, Bułgaria, Czarnogóra, Kosowo, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan, Azerbejdżan, Turkmenistan. Autorzy i Autorki będą mogli wysyłać tekst w języku polskim, angielskim, ukraińskim bądź rosyjskim.

W pierwszym etapie konkursu trzyosobowe jury w składzie Davit Gabunia (uznany pisarz i dramatopisarz gruziński), Julia Holewińska (dramatopisarka polska, wicedyrektorka Teatru Polskiego w Bydgoszczy) i Agnieszka Lubomira Piotrowska (tłumaczka dramatów z języka rosyjskiego, członkini Zarządu sekcji C Stowarzyszenia Autorów ZAiKS) wybiorą pięć finałowych tekstów, które zostaną zaprezentowane w formie szkiców scenicznych w trakcie Festiwalu Prapremier. Pięcioosobowa Kapituła wybierze zwycięski tekst i przyzna AURORĘ - Nagrodę Dramaturgiczną Miasta Bydgoszczy w wysokości 50.000 zł.

Niniejszym otwieramy nabór tekstów, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Nagrody i przesyłania tekstów dramatycznych do dnia 15 maja 2022 roku.

Julia Holewińska
Wojciech Faruga

Regulamin
Zgłoszenie

Zgłoszenie wraz z Utworem spełniającym warunki określone w Regulaminie należy nadesłać na adres aurora@teatrpolski.pl do dnia 15 maja do godziny 23.59 czasu polskiego.

Kontakt z Sekretarzem konkursu Karoliną Lipińską: aurora@teatrpolski.pl

 

Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. 

PATRONI MEDIALNI: Miesięcznik "Dialog" oraz e-teatr

 

[EN]

ABOUT THE AWARD 

Prapremiery Festival, which has been organized for 20 years by Teatr Polski in Bydgoszcz, wants to return to his roots and focus on new dramatic texts that set the directions of contemporary theatre development. Among new dramatic texts we want to search for a new language and new forms of theatre. We believe that today, 30 years after the political change, Poland may become a specific centre of contemporary drama and theatre, which is why we are establishing an international drama award – "AURORA - the Drama Award of the City of Bydgoszcz" awarded for outstanding contemporary drama. Aurora is on the one hand the symbol of the Aurora Borealis, the dawn and renewal, and on the other a symbol of revolution - ideas close to Teatr Polski.

Over the past twenty years, the Polish theatre has been looking up to Western theatre - inspired by its aesthetics, themes and texts, while ignoring its roots and inspiration coming from the region. In the new formula of the Prapremiery Festival, we want to turn our interest towards the other side - to the east, where there is a lot going on in theatre, but also socially and politically. We understand "East" in two ways - territorially and geopolitically, but also as a beginning, a renewal, a calling to life. The East means ferment, penetration of cultures, religions, political systems. Finally, the East is a melting pot in which national rations, traditions, often mutually exclusive ideas mix together, it is finally a place where questions about human condition, nationality, and affiliation, historical and social truth are still alive and become a topic for theatre artists, especially playwrights.

Authors from the following countries are invited to take part in the competition: Poland, Ukraine, Belarus, Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Georgia, Armenia, Hungary, Czech Republic, Slovakia, Albania, Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Romania, Macedonia, Slovenia, Bulgaria, Montenegro, Kosovo, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Azerbaijan, and Turkmenistan. Authors can send in their texts in Polish, Russian or English.

In the first stage of the competition, a three-person jury composed of Davit Gabunia (acknowledged Georgian writer and playwright), Julia Holewińska (Polish playwright, deputy director of Teatr Polski in Bydgoszcz) and Agnieszka Lubomira Piotrowska (Russian drama translator, member of the Board of Section C of the Society of Authors ZAiKS) will select five final texts, which will be presented as stage sketches during the Prapremiery Festival. A chapter will choose the winning text and grant AURORA - the Drama Award of the City of Bydgoszcz in the amount of PLN 50,000.

We hereby open the call for texts, we invite you to read the regulations of the Award and to send in drama texts until 15 May 2022.

Julia Holewińska
Wojciech Faruga

Regulations
Application

Foreign authors may send their texts and applications to the address aurora@teatrpolski.pl by May 15, 23.59 Polish time.

Contact with AURORA Coordinator Karolina Lipińska: aurora@teatrpolski.pl

[RU]

О ПРЕМИИ

Фестиваль “Прапремьеры”, вот уже более 20-ти лет проводимый Польским театром им. Иеронима Конечки в Быдгощи, принял решение вернуться к своим истокам и сосредоточиться на новых драматургических текстах, определяющих векторы развития современного театра. Цель нашего обращения к новым драматургическим текстам - это поиск нового языка и новых форм театра. Мы верим, что сегодня, спустя 30 лет после трансформации, Польша может стать своего рода центром современной драмы и театра, поэтому мы учреждаем новую международную Драматургическую премию г. Быдгощи “Аврора”, признаваемую за выдающийся современный драматургический текст. Название выбрано не случайно, Аврора, с одной стороны, означает полярное сияние, рассвет и обновление, с другой - символизирует революцию. Все эти идеи близки нашему театру.

В течение последних двадцати лет польский театра был ориентирован на Запад, вдохновляясь западной эстетикой, темами и текстами и забывая при этом о собственных корнях и поисках источников вдохновения в своем регионе. В новой формуле Фестиваля “Прапремьеры” мы хотели бы обратиться на Восток, где в настоящее время происходят перемены и в общественной и в политической сферах. Восток мы понимаем двояко - как территориальное и геополитическое направление, а также как точка отсчета, символ обновления и начала жизни. Восток - это также взаимопроникновение культур, религий, политических систем. Восток - это, наконец, плавильный котёл в котором сплавляются национальные позиции, традиции, идеи, часто взаимоисключающие, это место, где вопросы о духовном состоянии человека, о его национальности и идентичности, о исторической и общественной правде всё еще остаются животрепещущими и становятся темами театрального творчества, особенно драматургического.

Мы приглашаем принять участие в конкурсе авторов из следующих стран: Польши, Украины, Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Грузии, Армении, Венгрии, Чехии, Словакии, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Албании, Молдовы, Румынии, Македонии, Словении, Болгарии, Черногории, Косово, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана. Авторы могут присылать тексты на польском, русском или английском языках.

На первом этапе конкурса жюри, в составе - Давит Габуния (писатель и драматург, Грузия), Юлия Холевиньска (драматург, вице-директор Польского театра в Быдгощи, Польша), Агнешка Любомира Пиотровска  (переводчик драматургических текстов с русского языка, член Правления Ассоциации авторов ZAiKS, Польша) - выберут пять текстов, которые будут показаны в форме сценических этюдов во время Фестиваля “Прапремьеры”. Hа втором этапе Комитет конкурса, выберут победителя Драматургической премии города Быдгощи, которому будет вручен денежный приз в размере 50 000 злотых.

Мы открываем набор заявок на премию и приглашаем Вас ознакомиться с Регламентом премии. Тексты на конкурс принимаются до 15 май 2022 года.

Юлия Холевиньска
Войцех Фаруга

РЕГЛАМЕНТ
Форма заявки

Заграничные авторы могут присылать тексты на адрес aurora@teatrpolski.pl до 15 май до 23:59 польского времени.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста обращайтесь по адресу: aurora@teatrpolski.pl

Координаторы премии - Лена Творковска, Дарья Собик

 

 

Nasza strona internetowa używa plików „cookies” w celach statystycznych, oraz funkcjonalnych. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć pliki „cookies” w ustawieniach swojej przeglądarki. Zmiana ustawień plików „cookies” może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.